TIEDOTE 16.5.2024

Monimuotoisuuden tarjoamat edut voivat olla merkittäviä yrityksille, kun niitä hyödynnetään oikein. Yritysten ei kannata pyrkiä monimuotoisuuteen ainoastaan paperilla, vaan myös käytännössä. Inklusiivinen johtaminen, koulutus ja avoin keskustelu ovat avainasemassa monimuotoisuuden hyödyntämisessä.  

Monimuotoisessa työympäristössä erilaiset näkökulmat ja kokemukset yhdistyvät, mikä voi johtaa uusiin ideoihin ja innovaatioihin. Jos yritykset kannustavat työntekijöitä jakamaan omia ajatuksiaan ja ideoitaan, voi tämä näkyä tuottavuuden ja tehokkuuden lisääntymisenä. Monimuotoisuus auttaa yrityksiä ymmärtämään erilaisia asiakasryhmiä paremmin ja tarjoamaan heille räätälöityjä palveluja, joka osaltaan vahvistaa yrityksen mainetta ja brändiä. 


EU:n palkka-avoimuusdirektiivi on lainsäädäntö, jonka keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että kaikki saavat työstään reilun palkan riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai muista tekijöistä. Yritysten, joilla on vähintään 100 työntekijää on tarvittaessa kehitettävä järjestelmät palkkatietojen seurantaan läpinäkyvyyden tuomiseksi palkkoihin työpaikoilla ja rekrytoinnissa (palkkatieto on ilmoitettava jo työpaikkailmoituksessa tai ennen työhaastattelua). Direktiivi määrää sakkorangaistuksen samapalkkaisuusperiaatteen rikkomisesta ja se on tuotava osaksi kansallista lainsäädäntöä kesäkuuhun 2026 mennessä.


TIEDOTE 14.2.2024

Vastuullisuusstrategia ei ole vain ylimääräinen taakka, vaan se voi tuoda monia etuja yritykselle ja yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. Se auttaa selkeyttämään vastuullisuustyötä sekä ohjaamaan liiketoimintaa kestävään suuntaan.

Kun vastuullisuudelle asetetaan mittarit ja toimintasuunnitelma, se ohjaa yrityksen toimintaa ja muuttuu todeksi. Strategian ytimessä vastuullisuus vaikuttaa muun muassa riskienhallintaan, rahoituksen saamiseen ja asiakkuuksiin. Kun yritys ottaa vastuullisuuden huomioon, se voi vähentää riskejä ja parantaa mainettaan. Sijoittajat, asiakkaat, työntekijät ja muut sidosryhmät odottavat yrityksiltä vastuullista toimintaa. Vastuullisuus voi houkutella uusia asiakkaita ja parantaa brändiä. Vastuullisuusstrategia voi vaikuttaa myös positiivisesti henkilöstön sitoutumiseen ja työtyytyväisyyteen.

ESG-tiedonkeruu on tärkeä osa vastuullista sijoittamista ja yritysten kestävyyden arviointia. ESG tulee sanoista Environmental, Social ja Governance. Nämä kolme osatekijää ovat vastuualueita, joilla yritysten olisi pyrittävä noudattamaan tiettyjä kriteerejä. ESG-kriteerit auttavat sijoittajia tunnistamaan ekologisesti ja sosiaalisesti vastuulliset sijoituskohteet.

Ympäristövastuu (Environmental): Kattaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnan, luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristövaikutusten vähentämisen. Yhteiskuntavastuu (Social): Liittyy sosiaalisiin kysymyksiin, kuten työntekijöiden oikeuksiin, ihmisoikeuksiin ja yhteisöjen hyvinvointiin. Hyvä hallintotapa (Governance): Keskittyy yritysten johtamiseen, läpinäkyvyyteen ja vastuulliseen päätöksentekoon.

Kestävyysraportointia varten yrityksen tulisi huolehtia siitä, että ESG-tiedot kerätään luotettavasti ja ne ovat vertailukelpoisia. Näin yritys voi parantaa vastuullisuuttaan ja tehdä parempia päätöksiä kestävän liiketoiminnan edistämiseksi. Kilpailuedun saavuttamiseksi laadunhallintajärjestelmän rakentaminen on suositeltavaa. Yrityksen kannattaa luoda valvontajärjestelmä, johon kerätyt ESG-tiedot järjestetään ja tallennetaan. Tietokannat, raportointityökalut ja automatisoidut prosessit voivat helpottaa tietojen hallintaa. On tärkeää huomata, että tekoäly ei ole ihmelääke ESG-ongelmiin. Tekoäly voi tarjota arvokkaita oivalluksia ja auttaa automatisoimaan tiettyjä tehtäviä, mutta se ei korvaa ihmisen harkintaa ja päätöksentekoa yrityksissä.  


TIEDOTE 16.1.2024  

Voimakkaimmin kasvavat ne pk-yritykset, joilla on fokusoitunut strategia kasvun toteuttamisesta.

Vuonna 2024 Suomen talouden heikko tilanne ja toimintaympäristön epävarmuus vaikuttavat yritysten kasvuodotuksiin. Yhä useampi yritys on tullut aiempaa varovaisemmaksi, sillä talouden matalasuhdanne ja korkoihin liittyvä epävarmuus heikentävät investointihaluja.
Vuonna 2024 Suomen talouden heikko tilanne ja toimintaympäristön epävarmuus vaikuttavat yritysten kasvuodotuksiin. Yhä useampi yritys on tullut aiempaa varovaisemmaksi, sillä talouden matalasuhdanne ja korkoihin liittyvä epävarmuus heikentävät investointihaluja.
  1. Kasvata tuottavuutta: Tuottavuuden kasvattaminen voi auttaa yritystä torjumaan inflaatiota ja rahoituskustannusten nousua. Tuottavuuden kasvattamiseksi pk-yritys voi esimerkiksi automatisoida prosessejaan, kehittää uusia tuotteita tai palveluita, tai parantaa työntekijöiden osaamista.

  2. Kehitä rahoitusstrategiaa: Rahoituskustannusten nousun torjumiseksi pk-yrityksen kannattaa kehittää rahoitusstrategiaansa. Yritys voi esimerkiksi hakea rahoitusta eri lähteistä, neuvotella paremmista lainaehdoista tai käyttää erilaisia rahoitusinstrumentteja.

  3. Panosta henkilöstöön: Työntekijöiden saatavuuden parantaminen voi auttaa pk-yritystä kasvamaan ja menestymään. Yritys voi esimerkiksi tarjota työntekijöilleen koulutusmahdollisuuksia, kehittää houkuttelevia palkkaus- ja etuusjärjestelmiä tai parantaa työhyvinvointia.

  4. Lisää tehokkuutta:  Prosessien automatisointi voi auttaa pk-yritystä säästämään aikaa ja rahaa. Esimerkiksi rutiininomaisten tehtävien automatisointi voi vapauttaa työntekijöiden aikaa tärkeämpiin tehtäviin. Innovaatiot voivat auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja kasvattamaan liiketoimintaansa. Innovaatioita voi olla esimerkiksi uusien tuotteiden tai palveluiden kehittäminen tai prosessien parantaminen. Koulutus voi auttaa yritystä parantamaan työntekijöidensä osaamista ja siten lisäämään tehokkuutta. Koulutus voi olla esimerkiksi uusien taitojen oppimista tai vanhojen taitojen päivittämistä. Yhteistyö muiden yritysten kanssa voi auttaa kasvamaan ja lisäämään tehokkuutta. Yhteistyö voi olla esimerkiksi yhteisten hankkeiden toteuttamista tai resurssien jakamista.


TIEDOTE 20.9.2023 

BMM Solutions ilmoittaa uudesta osoitteestaan

Yritys on iloinen voidessaan kertoa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen, että se on muuttanut uuteen osoitteeseen. Uusi toimipaikka sijaitsee Ruoholahdessa, lähellä Kaapelitehdasta ja Länsisatamaa. 

Yritys kiittää kaikkia asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan, jotka ovat tukeneet sitä sen kasvussa ja kehityksessä. BMM Solutions lupaa jatkaa korkealaatuista ja asiakaslähtöistä toimintaansa. 

BMM Solutions on perustettu vuonna 2007 ja se on erikoistunut innovaatioon ja muutokseen. Yritys tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita ja tavoitteita.


TIEDOTE 23.3.2023

Iäkkäiden asuminen vaatii uusia ratkaisuja

Kotiin sulautuvalla älykkäällä hyvinvointiteknologialla voidaan ehkäistä ikääntymisen aiheuttamia sairauksia ja supistaa väestön ikääntymisestä johtuvia hoitotyön kuluja. Iäkkäiden palveluita saadaan Suomessa uudistettua hyödyntämällä kotona käytettävää teknologiaa sitä mukaa, kun kynnyksiä poistuu palveluiden tieltä ja teknologia kehittyy edelleen.

Reaaliaikaisen iäkkäiden kotona tuottaman sensoridatan hyödyntäminen sotepalveluissa on vielä alkutekijöissään. Vaatii vielä paljon kehitystyötä ja tutkimusta, jotta siitä saataisiin maksimaalinen hyöty iäkkäiden terveydenhoidon ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kerätyn datan on oltava luotettavaa ja laadukasta, jotta sen perusteella tehtävät päätökset ovat oikeita ja hyödyllisiä iäkkäiden terveydenhoidon kannalta. On tärkeää kehittää uusia analyysimenetelmiä ja teknologioita, jotka mahdollistavat sensoridatan nopean ja tehokkaan käsittelyn ja tulkinnan.

Digitalisaation nopea kehittyminen on luonut uusia näkymiä iäkkäiden kotona asumisen tukemiseen älylaitteiden ja etäyhteyksien ansiosta. Jotta tekoälystä olisi konkreettista hyötyä iäkkäille, tulee varmistaa, että he saavat tarvittavan tuen sen käyttöön ja että tekoälysovellukset ovat käyttäjäystävällisiä sekä helppokäyttöisiä. Tämä edellyttää teknologiayrityksiltä ja tutkimuslaitoksilta panostamista käyttäjäkokemukseen sekä yhteistyötä iäkkäiden ihmisten kanssa tuotekehityksessä. Teknologian kehitys jatkuu nopeana tulevaisuudessakin ja tekoälysovellukset tulevat olemaan tärkeä osa kotona asumista tukevia palveluja.

Älykoti voi auttaa seuraamaan iäkkään tilaa ja havaitsemaan poikkeavuuksia nopeasti, mikä puolestaan voi johtaa parempaan hoitoon ja mahdollisesti pelastaa vanhuksen hengen. Älykkäät kodin teknologiat auttavat iäkkäitä ihmisiä myös arjen askareissa sekä tarjoavat heille seuraa ja viihdettä. Tutkimustulosten pohjalta voidaan suositella lisättävän tietoisuutta siitä, miten kotona käytettävä teknologia voi auttaa iäkkäitä ihmisiä.