Tekoäly.eu
Tekoäly.eu

Tekoäly tarkoittaa tietokonejärjestelmien kykyä suorittaa tehtäviä, joita yleensä liitetään inhimilliseen älykkyyteen, kuten oppiminen, päättely, ongelmanratkaisu, luovuus ja kielitaito. Tekoäly käyttää monia erilaisia menetelmiä ja algoritmeja, joilla se analysoi ja käsittelee suuria määriä tietoa ja kehittää itsenäisesti toimintaa ja osaamista.

Tekoäly soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten esimerkiksi kuvantunnistukseen, puheentunnistukseen, luonnollisen kielen käsittelyyn, automaatioon ja ennustavaan analytiikkaan. Tekoälyllä voidaan myös luoda älykkäitä järjestelmiä ja robotteja, jotka voivat suorittaa monimutkaisia tehtäviä ihmisten sijaan tai avustaa ihmisiä päätöksenteossa ja toiminnassa.

Tekoälyn soveltaminen on kasvanut voimakkaasti viime aikoina, ja sen sovellukset ovat laajentuneet monille eri aloille, kuten terveydenhuoltoon, liikenteeseen, finanssialalle, teollisuuteen ja viihteeseen. Tekoälyn kehittymisellä on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan sekä talouteen ja sen odotetaan muuttavan merkittävästi monien alojen toimintaa ja kehittämistä tulevaisuudessa.

Kehotesuunnittelu tarkoittaa sellaisten kehotteiden, kysymysten tai komentojen suunnittelua, joiden avulla ohjataan tai koulutetaan tekoälyä tai keskustelubottia. Kehotesuunnittelun avulla voidaan parantaa tekoälymallin suorituskykyä ja vähentää mallin tuottamia virheitä.

Hyvin suunniteltu kehote auttaa saamaan parempia ja tarkempia vastauksia. Kehotesuunnittelu on erityisen tärkeää, kun tekoälymallin tehtäväksi annetaan ratkaista abstrakteja tai monimutkaisia kysymyksiä. Kehotteiden suunnittelulla on suuri vaikutus siihen, kuinka hyvin malli ymmärtää kysymyksen ja minkälaisen vastauksen se tuottaa. 

Yritysten kannattaa huomioida seuraavat asiat kehotesuunnittelussa:

  • Kehotesuunnittelun tulee olla johdonmukaista ja selkeää.
  • Kehotesuunnittelun tulee olla käyttäjälähtöistä ja helppokäyttöistä.
  • Kehotesuunnittelun tulee olla testattua ja validoitua.
  • Kehotesuunnittelun tulee olla jatkuvaa ja päivitettyä.

Tässä on esimerkki hyvin suunnitellusta kehotteesta, joka pyytää selitystä kirjanpidosta yksinkertaisesti:

Kehote: "Kerro, kuinka kirjanpito toimii yksinkertaisesti selitettynä."

Tämä kehote on hyvin suunniteltu, koska se on selkeä, konkreettinen ja ohjaava. Kysymys on yksiselitteinen ja selkeä, joten tekoälyn ei tarvitse arvailla, mitä käyttäjä haluaa tietää. Kysymys koskee tiettyä, konkreettista asiaa - kirjanpidon toimintaa. Kehote ohjaa tekoälyä antamaan vastauksen "yksinkertaisesti selitettynä". Tämä kertoo tekoälylle, että vastauksen tulee olla helppotajuinen eikä sisältää liian monimutkaista sanastoa tai liian teknistä tietoa.

Kirjanpito on menetelmä, jolla yrityksen taloudelliset tapahtumat kirjataan ylös. Kahdenkertainen kirjanpito on yleisesti käytetty kirjanpitomenetelmä, jossa jokainen liiketapahtuma kirjataan kahteen vastakkaiseen tiliin. Jokaiselle tapahtumalle on olemassa vähintään kaksi vastakkaista kirjausta, yksi debet-puolelle ja toinen kredit-puolelle. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa jokainen kirjaus vaikuttaa sekä tuloslaskelmaan että taseeseen. Tuloja ja menoja kirjataan tuloslaskelmaan, kun taas varat, velat ja oma pääoma kirjataan taseeseen. Tilit merkitään joko debet- tai kredit-puolelle sen mukaan, onko kyseessä vastaanottoa vai maksua vastaava tapahtuma. Kahdenkertainen kirjanpito tarjoaa yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Se mahdollistaa myös virheiden tunnistamisen ja korjaamisen helpommin, koska kirjaukset on tasapainotettava.


Euroopan unioni suhtautuu tekoälyyn myönteisesti ja haluaa edistää sen kehittämistä ja käyttöönottoa. Tekoälystrategian tavoitteena on luoda tekoälyn käytölle yhteiset pelisäännöt, jotka perustuvat unionin arvoihin ja perusoikeuksiin. EU haluaa lisätä kansalaisten luottamusta tekoälypohjaisiin ratkaisuihin ja kannustaa yrityksiä innovoimaan ja kilpailemaan globaaleilla markkinoilla.

EU on ehdottanut uusia sääntöjä, joilla varmistetaan, että tekoälyjärjestelmät ovat turvallisia, läpinäkyviä, eettisiä, puolueettomia ja ihmisen valvonnassa. Suomi on ollut edelläkävijä tekoälyn saralla ja luonut ensimmäisten EU-maiden joukossa oman tekoälystrategiansa vuonna 2017. Tavoitteena on, että vuonna 2030 suomalainen teollisuus on puhdasta, tehokasta ja digitaalista.